BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.amoreforhome.lt  internetinėje parduotuvėje ir UAB „Amorės baldai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes internetinėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Šios Taisyklės pirkėjui susipažinus su jomis ir pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį „Su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“ yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas.
1.2. Internetinės parduotuvės www.amoreforhome.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus arba pildymus Pirkėjas informuojamas www.amoreforhome.lt  tinklalapyje. Pirkėjui perkant parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis taisyklėmis.
1.4. Pirkti www.amoreforhome.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas (internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs gavėją ir kitus reikalingus duomenis, tokius, kaip pristatymo adresą, mokėjimo būdą, sutikęs su siūlomais prekių pristatymo variantais ir susipažinęs bei sutikęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“) jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu gauna iš pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas.

2.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis nepateikia užsakymo paspausdamas mygtuką „Užsakyti“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.amoreforhome.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.amoreforhome.lt  internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
3.3. Pirkėjas, atsisakantis prekės, turi užtikrinti, kad:
3.3.1. Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);
3.3.2. Baldo prekinė išvaizda yra nepakitusi (su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta ir baldas yra nesurinktas bei nebandytas rinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekė bus nepriimama atgal.
3.3.3. Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokią Pirkėjas gavo/atsiėmė.
3.3.4. Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė ar neatitiktis atsiradusi ne dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti Pirkėjui pinigus, įskaitant ir pinigus, sumokėtus už papildomas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, baldų surinkimas).
3.3.5. Jeigu Pirkėjas atsisako kokybiškos prekės - pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus, baldų surinkimas) yra negrąžinami.
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir grąžinama originalioje pakuotėje.
3.5. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 3.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti užsakytų prekių kainą taip pat kitus mokėjimus (jei tokie buvo sutarti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka 7 skyriuje nurodyta tvarka, pagal pasirinktą apmokėjimo būdą.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

4.3. Pirkėjas, atlikęs mokėjimo pavedimą savo banke internete, privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo, jei mokėjimas bus vykdomas per Pirkėjo banką į Pardavėjo sąskaitą. Pasirinkus apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą ir per 2 (dvi) darbo dienas atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą (ir jeigu Pardavėjas pasitikrinęs savo banko sąskaitą gali patvirtinti, kad negavo iš Pirkėjo įmokos), Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo ir pardavimo sutarties.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu: info@amoreforhome.lt arba telefonu +370 607 72229.
4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Užsakymo atsisakymo atveju (ne dėl pardavėjo kaltės), pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs prekių pirkimo apmokėjimo būdą nesumoka avanso už prekes per 2 (dvi) darbo dienas  nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos sumos, likusios po avansinio mokėjimo, per 2 (dvi) darbo dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.

5.4. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą.

5.5. Pardavėjas dėl nenumatytų ir svarbių priežaščių neįstengdamas laiku ir tinkamai įvykdyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, pasilieka sau teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymo vykdymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas visas Pirkėjo sumokėtas lėšas per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymą.

5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, bet nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis ir gerbti jo privatumą ir išskirtinę teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 10 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir reikalavimų.

7. PREKIŲ APMOKĖJIMAS
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.amoreforhome.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį arba pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu.
7.2. Atsiskaitymo už prekes būdai ir tvarka:

7.2.1. Pilnas užsakymo apmokėjimas savarankišku bankiniu pavedimu. Po užsakymo patvirtinimo, el. paštu gausite užsakymo suvestinę su reikiamais rekvizitais apmokėjimui. Maloniai prašome, pervedimą atlikti į UAB "Amorės baldai" banko sąskaitą. Įmonės rekvizitai taip pat nurodyti ir puslapio apačioje arba skyrelyje "Apmokėjimas". Kai tik pavedimas bus užskaitytas gavėjo banke, gausite patvirtinimą el. paštu.

7.2.2. Pilnas užsakymo apmokėjimas per internetinį banką. Po užsakymo patvirtinimo, automatiškai būsite nukreipiami į jau suformuotą pavedimą Jūsų el. bankininkystės svetainėje pagal pasirinktą banką. Jums tereikės patvirtinti pavedimą ir kelių minučių bėgyje el. paštu gausite patvirtinimą apie užskaitytą apmokėjimą.

7.2.3. Dalinis užsakymo apmokėjimas per internetinį banką (50% avansas + 50% pavedimu). Po užsakymo patvirtinimo, automatiškai būsite nukreipiami į jau suformuotą pavedimą Jūsų el. bankininkystės svetainėje pagal pasirinktą banką. Jums tereikės patvirtinti pavedimą ir kelių minučių bėgyje el. paštu gausite patvirtinimą apie užskaitytą apmokėjimą. Likusią sumą galėsite pervesti bankiniu pavedimu iš karto po baldų pristatymo Jums.

7.2.4. Dalinis užsakymo apmokėjimas per internetinį banką (50% avansas + 50% grynaisiais). Po užsakymo patvirtinimo, automatiškai būsite nukreipiami į jau suformuotą pavedimą Jūsų el. bankininkystės svetainėje pagal pasirinktą banką. Jums tereikės patvirtinti pavedimą ir kelių minučių bėgyje el. paštu gausite patvirtinimą apie užskaitytą apmokėjimą. Likusią sumą galėsite apmokėti grynaisais prekių pristatymo dieną, kai išrašysime Jums PVM sąskaitą-faktūrą ar pinigų priėmimo kvitą.

7.2.5. Apmokėjimas per Mokilizingas.lt (pirkimas išsimokėtinai). Patvirtinę savo užsakymą, būsite nukreipti į Mokilizingas.lt sistemą, kurioje elektroniniu būdu galėsite sudaryti sutartį ir laukti savo užsakymo patvirtinimo. Taip pat sudaryti lizingo sutartį galite susisiekę su mūsų partneriais telefonu +370 700 55 888 arba el. paštu info@mokilizingas.lt

7.3.  Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
7.4.  Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti baldų (užsakymo) pirkimo - pardavimo sutartį.
7.5. Pardavėjui perdavus Prekes Pirkėjui, pastarajam išrašoma PVM sąskaita-faktūra, Prekių priėmimo-perdavimo aktas ir pinigų priėmimo kvitas (kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais).
7.6. Tik Pardavėjui gavus nustatyto dydžio avansą iš Pirkėjo, pradedamas formuoti prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Baldus pristatome per 15 - 30 darbo dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. kai patikrinamas užsakymas ir, ar yra gautas avansinis apmokėjimas už užsakytas prekes. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.
8.2. Prekių pristatymo būdai ir tvarka:
8.2.1. Pirkėjui pasirinkus pristatymo planą „Kurjeris“.

Pardavėjas įsipareigoja užsakymus Lietuvoje įvykdyti visiškai nemokamai ir pristatyti prekes iki Pirkėjo nurodyto adreso, tai yra iki tos vietos, kurios gali privažiuoti mikroautobusas.


8.2.2. Pirkėjui pasirinkus pristatymo planą „Standartinis“.

Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekes Jums į namus pristatys UAB „Amorės baldai“ darbuotojai bei užneš baldus iki nurodytos vietos.


8.3. Tokiu atveju, kai užsakomų Prekių tipas yra „nesurinktos“, jos yra pristatomos kartoninėse dėžėse. Prie visų prekių yra pridedamos surinkimo instrukcijos ir kitos Prekių surinkimui reikalingos priemonės bei furnitūra.

8.4. Prieš pristatant prekes Pirkėjas telefonu informuojamas apie preliminarų prekių pristatymo laiką. Jeigu Pirkėjui laikas netinka, abi šalys susitaria dėl kito laiko. Jeigu Pirkėjas neatsiliepia į skambučius ir jo nėra namuose iš anksto sutartu laiku, Pardavėjas turį teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

8.5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, nes užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuojamos.

8.6. Pristačius prekes Pirkėjui, Pirkėjas privalo patikrinti pakuočių kokybę ir pasirašyti prekės perdavimo-priėmimo dokumentus bei Prekes pristačiusiam asmeniui pateikti save identifikuojantį dokumentą. Pastebėjus prekių pakuočių pažeidimų ar komplektacijos neatitikimų, apie tai pažymėkite perdavimo-priėmimo dokumentuose. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

8.7. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentus, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, be prekių pažeidimų, kurių atsiradimas yra ne gamyklinis brokas, bei be prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos būtų galima nustatyti išorinės apžiūros metu prekių neišpakavus). Pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista (suplėšyta ar kitaip išoriškai pažeista) ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumentuose. Pirkėjui nepažymėjus apie pažeidimus prekių perdavimo-priėmimo dokumentuose, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų ir komplektacijos neatitikimų.

8.8. Pirkėjas sudarydamas prekių pirkimo ir pardavimo sutartį įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis prekių asmeniškai priimti negali, o prekės pristatytos suderintu su Pirkėju laiku ir Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.9. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.10. Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 20 eur.
8.11. Visos pristaymo kainos nurodytos Eurais su PVM ir bus įtrauktos į bendrą užsakymo sąskaitą pagal pasirinktą prekių krepšelį, pristatymo bei apmokėjimo būdą.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3. Pirkėjas asmeniškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas visiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

9.6. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą Pirkėjas ir Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje  www.amoreforhome.lt, gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.amoreforhome.lt tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, jeigu prie teiginio „Užsiprenumeruok naujienlaiškį“ bus pažymėta varnele. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
9.3 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Pirkėjas patenka per interneto tinklalapyje www.amoreforhome.lt  esančias nuorodas. Pirkėjas turėtų susipažinti su kiekvieno ne Pardavėjui  priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR JŲ GRĄŽINIMAS

11.1. Parduodamos prekės yra tvarkingai supakuotos į kartonines dėžes. Ant visų pakuočių yra nurodytas prekės pavadinimas ir kiti duomenys. Viduje pakuotės rasite surinkimo instrukciją ir visus reikalingus surinkimui elementus.

11.2. Visoms prekėms suteikiama 12 arba 24 mėnesių gamintojo garantija. Tikslius terminus rasite prekių aprašymuose.
11.3. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus. Jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas neaptarė Prekių kokybės individualiai, jų kokybė turi būti ne prastesnė negu Pirkėjas protingai gali tikėtis, atsižvelgdamas į atitinkamų Prekių pagaminimo procese naudojamas medžiagas ir technologiją.
11.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad kataloge ar ir internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.5. Gamintojo garantija negalioja natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniam audiniui.
11.6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo ar gamintojo atstovo.
11.7. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių Nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie prekių garantinį terminą Kuršių Nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.
11.8. Kokybišką, tačiau nepatinkančią prekę, turint jos įsigijimo dokumentus Pirkėjas per 14 dienų turi teisę pasikeisti analogiška kitos spalvos ar grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

11.9. Pagrindinės sąlygos norint grąžinti kokybiškas prekes:
- grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje,
- prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ant pakuotės),
- prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip ir įsigijimo metu (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai),
- kokybiškų, tačiau surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima,
- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta,
- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį kvitą,
- negalima grąžinti prekės pirktos lizingo būdu.

11.10. Už grąžinamas prekes pinigai pervedami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą pavedimu. Už apmokėtas paslaugas pinigai negrąžinami.

11.11. Po prekių pristatymo, surinkimo eigoje pastebėjus nekokybišką, pažeistą baldo elementą ar detalę, ją reikia nufotografuoti ir atsiųsti mums elektroniniu paštu info@amoreforhome.lt su trumpu broko aprašymu, užsakymo numeriu ir Pirkėjo kontaktais. Susisiekę su gamintojais įvertinsime broko kilmę ir apie priimtą sprendimą informuosime nedelsiant.

11.12. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

12. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir klausimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių, įsigijus netinkamos kokybės prekes.

13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.